Máis de 200.000 visitas á sede electrónica da Xunta de Galicia nos oito primeiros meses de 2013

A sede electrónica permite realizar máis de 500 procedementos diferentes as 24 horas os 365 días do ano

Buscar a eficiencia nos servizos públicos a través das novas tecnoloxías é a base sobre a que se puxo en marcha, en setembro de 2011, a sede electrónica da Xunta de Galicia. Cumpridos os dous primeiros anos de funcionamento, este enderezo web sigue a incorporar novidades e melloras nas súas prestacións, e rexistrando cada vez máis usuarios, que responden positivamente a este novo soporte telemático nas súas xestións coa Administración.

ACOLLIDA “MOI POSITIVA” DA SEDE ELECTRÓNICA POLOS USUARIOS

“A valoración da acollida deste portal polos cidadáns é moi positiva”, explica Natalia Prieto Viso, directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, xa que “simplemente basta coñecer o dato de que se realizaron unhas 200.000 visitas no que vai de ano, que case duplican as realizadas en 2012”. Asimesmo, nos tres primeiros trimestres deste ano, se presentaron 7.836 procedementos, e a 31 de agosto a sede electrónica da Xunta tiña dispoñibles 572 procedementos, dos cales un 44% están destinados a empresas e un 39% ós cidadáns, “aínda que estas cifras se incrementan practicamente cada día ó incorporarse os novos procedementos publicados no Diario Oficial de Galicia”, suliña Natalia Prieto.

Natalia Prieto Viso, directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. GPVX.

UNHA ADMINISTRACIÓN MÁIS PRÓXIMA E EFICIENTE, A TAN SÓ UN CLIC

O enderezo web https://sede.xunta.es é o portal telemático a través do cal cidadáns e empresas poden realizar máis de medio millar de xestións coa Administración, sen condicionantes de horario ou de espazo, e coa máxima seguridade e validez, igual que se fosen presentados no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia. “Son moitas as vantaxes que supón a utilización da sede electrónica para os cidadáns e empresas”, precisa a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, “pero as máis importantes son a rapidez e a inmediatez na realización dos trámites, a eliminación dos papeis e o aforro en tempos e custes”.

PARA OPERAR NA SEDE ELECTRÓNICA TAN SÓ HAI QUE DISPOÑER DUN CERTIFICADO ELECTRÓNICO VÁLIDO

Ademais da vantaxe que supón poder realizar calquer trámite durante as 24 horas do día e os 365 días do ano, Natalia Prieto destaca que “o funcionamento da sede electrónica é moi sinxelo e intuitivo”. Os usuarios acceden directamente dende a páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es), no enderezo https://sede.xunta.es/portada, tendo como único requisito imprescindible dispoñer dun certificado dixital que permita a sinatura electrónica. Os certificados que admite a sede son o certificado electrónico do DNI electrónico (DNIe), o expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, e o de AC Camerfirma. “No suposto de que, durante o seu uso, os cidadáns tivesen algunha dúbida, dispoñen de toda a información necesaria en dita dirección web”, explica Natalia Prieto.

INICIAR PROCEDEMENTOS OU COÑECER O ESTADO DE TRAMITACIÓN DOS XA INICIADOS

Unha vez que o usuario dispón do certificado electrónico, ten á súa disposición a listaxe de procedementos cunha relación con todos aqueles que a Xunta de Galicia ten dispoñibles. Desde este espazo pódese empregar o buscador para localizar os procedementos por palabras, áreas temáticas e colectivos, ou ben consultar só aqueles que poden ser iniciados electronicamente. Asimesmo, o usuario pode consultar o estado de tramitación de calquera xestión xa iniciada a través da Carpeta do Cidadán, onde tamén atopará o acceso ós avisos da Administración electrónica ós que estea subscrito.

A sede electrónica da Xunta permite a cidadáns e empresas realizar ata 572 procedementos coa administración sen condicionantes horarios e de espazo, coa máxima garantía e validez. EC.

SEGURIDADE E VALIDEZ GARANTIZADAS DURANTE TODO O PROCESO

Toda esta tramitación telemática entre cidadán e a sede electrónica prodúcese en condicións totalmente seguras e fiables. Con este fin, a sede utiliza unha serie de medidas, como o uso dun protocolo seguro de comunicacións https, e un Certificado de Sede, que consiste nun dispositivo que permite garantir a identidade da Xunta de Galicia. Asimesmo, o certificado electrónico esixido a todos os usuarios da sede é o medio máis seguro para identificarse nestas operacións, co que se garante en todo momento a identidade das dúas partes implicadas no proceso. Ademais, os documentos desta sede asínanse electronicamente, o que implica o uso dun sistema que permite verificar a identidade dunha persoa de xeito que se pode comprobar a integridade e procedencia destes documentos.

OS PROCEDEMENTOS MÁIS TRAMITADOS NA SEDE ELECTRÓNICA

Durante os oito primeiros meses de 2013, os procedementos que rexistraron maior número de tramitacións na sede electrónica da Xunta de Galicia foron a inscrición no rexistro de certificados de eficiencia enerxética de edificios, as subvencións a entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social, e as prazas xuvenís do programa Campaña de Verán.

Os procedementos que se poden tramitar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia abranguen a maior parte dos colectivos sociais e cubren as súas principais demandas de xestión coa Administración autonómica. (Infografía: GP Vicepresidencia da Xunta de Galicia).

COMO RESOLVER DÚBIDAS DURANTE A TRAMITACIÓN TELEMÁTICA

Para cubrir calquer incidencia que o usuario pode atopar ó acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia, está habilitado o teléfono de información 012, dependente da Vicepresidencia, onde un grupo de especialistas responderá calquer dúbida. Pero o propio portal web conta por si mesmo con varios elementos de apoio ós usuarios. Dende principios de ano incorporáronse un conxunto de axudas á navegación que indican ó usuario en que paso do proceso de tramitación se atopa e cal é o seguinte. A maiores, a sede conta cunha sección de Axuda en constante actualización, con respostas ás preguntas máis frecuentes, información sobre requirimentos técnicos, guías de configuración e un autodiagnosticador que informa ó usuario se a configuración do seu equipo é compatible e adecuada para realizar a presentación electrónica. Ademais, dende setembro inclúense elementos audiovisuais, como un vídeo tutorial no que se mostra unha presentación tipo na sede.

PRÓXIMAS MELLORAS NA FUNCIONALIDADE DA SEDE ELECTRÓNICA

A aposta pola eficiencia nos servizos que presta a Administración pública supoñen unha mellora constante nos procedementos e nas ferramentas de xestión. A sede electrónica configúrase como un espazo dinámico onde as novidades se suceden para atender do xeito máis axeitado e áxil ós cidadáns. “Existen varios proxectos de mellora previstos para os próximos meses”, explica Natalia Prieto, directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, que permitirán, por exemplo, realizar presentacións no rexistro electrónico utilizando un nome de usuario e claves de acceso que se proporcionarán previamente nas oficinas de atención ó cidadán, “evitando así a necesidade de empregar certificados electrónicos nalgúns trámites”, precisa Prieto. Asimesmo, estes novos proxectos permitirán ós cidadáns presentar escritos e solicitudes en expedientes xa iniciados, tales como corrección de trámites, achega de información adicional a un expediente, ou presentación de alegacións, e tamén presentar calquer tipo de escritos e solicitudes aínda que non conten cun formulario normalizado.

SEDE ELECTRÓNICA: PRINCIPIO DA FIN DO PAPEL NOS TRÁMITES E XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS

A consolidación da sede electrónica como vehículo para a comunicación entre o cidadán e a administración gaña chanzos cada día. “A posta en marcha da sede electrónica da Xunta de Galicia permitiu comezar a reducir as cargas administrativas que implican a presentación de papel e de determinados documentos”, suliña Natalia Prieto, quen explica este proceso como o resultado dun amplo traballo técnico. “Antes de habilitar un procedemento na sede, realizamos unha importante labor de estudio da norma que o regula, para eliminar da tramitación todos os documentos e datos que resulten innecesarios ou dos que xa dispón a Administración”, explica a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. Deste xeito, unha vez estea rematado este proceso, todas as normas vixentes na Xunta de Galicia que regulen algún procedemento administrativo terán sido sometidas a un estudio e análise previos, coa finalidade de eliminar e reducir as cargas que ata o de agora se esixían ós cidadáns ou ás empresas. Esta simplificación dos procesos supón o comezo dun novo xeito de entender a xestión administrativa, tanto para a Administración como, sobre todo, para a cidadanía, como afirma con rotundidade Natalia Prieto. “Claramente, podemos afirmar que estamos ante o principio da fin do papel nos trámites e xestións administrativas”.•

Plan de Modernización da Administración Pública: algo máis que tecnoloxía

•A posta en marcha da sede electrónica resulta fundamental dentro do proceso de modernización no que está inmersa a Xunta de Galicia, co obxectivo de ofrecer á cidadanía a posibilidade de relacionarse de xeito telemático coas administracións públicas con todas as garantías, e aforrando custes e tempo. Con esta finalidade, o Goberno galego está a desenvolver o Plan de Modernización da Administración Pública, un programa que vai máis aló do investimento en tecnoloxía, xa que se entende como un proceso moito máis complexo que busca modificar a forma de prestar os servizos públicos. Este Plan xa leva desenvolvidos diversos servizos como a dixitalización do Diario Oficial de Galicia, o impulso do portal corporativo www.xunta.es, a creación do portal Open Data Abert@s, así como a dotación ó empregado público dos medios precisos para este novo contexto dixital, o que supón que na actualidade máis de 8.000 funcionarios da Administración xeral e de Xustiza xa dispoñen de certificado para sinatura electrónica e xestión de documentos electrónicos.

NOVOS RETOS

As expectativas deste Plan de Modernización da Administración Pública céntranse en consolidar a interoperabilidade, para o que se implantou o portal Pasaxe en todas as consellerías, eliminando a petición de documentación básica como o DNI e o certificado de empadroamento, e se está a traballar para eliminar a presentación do título de familia numerosa, certificado de discapacidade, datos catastrais ou situacións tributarias. Ademais, o vindeiro ano completarase a implantación do sistema de rexistro único nas 500 oficinas locais e autonómicas, incorporando as funcións de dixitalización e compulsa electrónica. O terceiro obxectivo prioritario é a posta en marcha do Arquivo Dixital da Administracion autonómica e do modelo de xestión documental, para garantir os criterios de clasificación, accesibilidade, vixencia e custodia da documentación no novo contexto dixital.•

1 Comment

Deixa unha resposta

Your email address will not be published.

Nova Anterior

Os socialistas critican o “trato vexatorio” que os Presupostos do Estado dan ó sur lucense

Seguinte Nova

Completado o Plan provincial de Rebacheo

Últimas noticias sobre ECONOMÍA

A %d blogueros les gusta esto: